Naše vize

Posílíme naše vůdčí postavení
v cukrovinkovém odvětví tím, že
pro zákazníky vytvoříme hodnotu
a potěšení skrze nápadité produkty výtečné chuti a vysoké kvality.

Naše poslání

My, společnost Perfetti Van Melle,

  • vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme našim zákazníkům inovativní produkty vysoké kvality díky efektivnímu využívání zdrojů a spolupráci s našimi obchodními partnery;
  • vytváříme pracovní místa pro naše zaměstnance, která jsou postavená na vzájemné důvěře, respektu, uznání a ocenění rozmanitých schopností jednotlivých pracovníků; místa, jež všem zaměstnancům přináší uspokojení;
  • si vážíme naší role, kterou sehráváme ve společnosti jako organizace odhodlaná být sociálně zodpovědnou firmou kladoucí důraz na ochranu životního prostředí;
  • vytváříme ekonomickou hodnotu skrze celkový růst a zisk.
Nepřetržité následování těchto zásad nás dovede k naplnění naší vize.
2 2 kolaz mentos chupachups

Naše hodnoty

Hodnoty, jimiž se v Perfetti Van Melle řídíme, vyžadují odvahu, vizi, důvěru, odhodlání a pragmatismus. Následující hodnoty nám pomohou k tomu, abychom dosáhli našeho poslání.

Blue icon of a fruit representing 'Integrity without compromise'
Blue icon of a trophy representing 'Achieving excellence'
Blue icon of a basket representing 'Dedication to the customer'
Blue icon of two people representing 'Care for our people'
Blue icon of the world representing 'Social & environmental responsibility'
Blue icon of a hot air balloon representing 'Independence'
 

Naše podnikatelské činnosti provádíme čestně a poctivě, s nejvyšší úctou vůči těm, se kterými spolupracujeme.

Usilujeme o dosažení nejvyšší kvality ve všem, co děláme. Snažíme se o neustálé zlepšování našich postupů. Nepřetržitě klademe důraz na co nejefektivnější využívání zdrojů a vždy zaměřujeme pozornost i na ty nejmenší detaily.

Uspokojujeme rozmanité potřeby a přání našich spotřebitelů tím, že předčíme jejich očekávání. Těšíme je lahodnými, inovativními a moderními produkty vysoké kvality.

Snažíme se o vytvoření pracovních míst po celém světě, na nichž nechybí týmová práce, angažovanost, otevřená komunikace, flexibilita a zábava. Přistupujeme k našim zaměstnancům se vší spravedlností; vážíme si rozličných přístupů, odborných znalostí, zkušeností i pozadí, ze kterých pochází. Uvědomujeme si, že právě díky této různorodosti dosahujeme vyšší kreativity i porozumění. Podporujeme náš personál v přebírání iniciativy a očekáváme, že se své práce chopí s vášní a odhodláním. Nabízíme našim zaměstnancům příležitosti neustálého seberozvoje a účasti na školeních. Díky tomu mají všichni pracovníci možnost plně rozvinout celý svůj potenciál.

Naše obchodní aktivity budeme provádět vždy zodpovědně, s respektem vůči stanoveným zákonům zemí, ve kterých působíme. Budeme se podílet na rozvoji místních komunit v souladu s legitimními možnostmi našeho podnikání. Budeme dbát na bezpečné, zodpovědné a spořádané chování vůči přírodě s cílem minimálního dopadu našich aktivit na životní prostředí a pozitivního vlivu na trvale udržitelný rozvoj.

Jsme odhodláni dosahovat ambiciózních podnikatelských cílů, a tak zajišťovat rentabilitu společnosti, což nám zaručí samostatný růst a rozvoj.

Naše silné stránky

Blue icon of a tick representing 'Quality'
Blue icon of a light bulb representing 'Innovation'
Blue icon of a graph representing 'Marketing'
Blue icon of two leaves representing 'Environment'
Blue icon of a person representing 'People'
 

Spotřebitelé po celém světě si chtějí být jisti, že produkty, jež kupují, jsou bezkonkurenční kvality. Věnujeme proto nejvyšší pozornost výběru těch nejlepších surovin, rozvoji špičkového výrobního procesu i výzkumu, díky kterému přicházíme na nové a lepší pracovní postupy.

Naši spotřebitelé jsou velmi vnímaví vůči novým zážitkům a konceptům. Chceme být těmi, kdo je příjemně překvapí novými produkty, příchutěmi, obaly i celkovými koncepty produktů. Těmi, kdo jim jednoduše pomůže "osladit" si život. Z tohoto důvodu přikládáme nejvyšší strategický význam výzkumu a vývoji nových produktů.

Abychom dokázali identifikovat a předvídat poptávku spotřebitelů, klademe velký důraz na porozumění trhu a jeho trendům. Také chceme zůstat "na stejné vlně" se spotřebiteli, kteří si naše produkty již koupili. Právě proto pravidelně vyvíjíme efektivní propagační nástroje, poutavé reklamní kampaně se značným dopadem i inovativní digitální zážitky spojené s našimi značkami.

Úcta k životnímu prostředí je v Perfetti Van Melle základní zásadou. V našich činnostech je patrná nejen skrze dodržování lokálních zákonů a regulací, ale i skrze snahu o minimalizaci dopadů našich aktivit na životní prostředí. Podstatou veškeré této snahy je zdokonalování efektivity výrobních procesů, což nám umožňuje snižovat množství odpadu a co nejlépe využívat přírodní zdroje. Stejně tak důležitá je pro nás volba obalů i distribučních strategií, jež jsou přívětivé k životnímu prostředí.

Za naším úspěchem stojí iniciativa, entuziasmus, vášeň, odhodlání a kreativita našich zaměstnanců. Snažíme se vytvořit inspirativní pracovní prostředí a zaručit podmínky naprostého bezpečí během pracovního výkonu v našich továrnách. V neposlední řadě je naší prioritou nabídnout všem našim zaměstnancům po celém světě příležitost k seberozvoji a pracovnímu růstu.

Kvalita, inovace, znalost trhu a přání spotřebitelů.
Toto jsou základy, na kterých společnost Perfetti Van Melle v průběhu let postavila svůj úspěch – úspěch, který roste každým dnem.

X

ZPRÁVA OD SAMMERA SUNEJA,
CEO & VÝKONNÉHO ŘEDITELE SKUPINY PVM

V Perfetti Van Melle je pečování o naše lidi základní hodnotou. Je to závazek, který bereme vážně. Během těchto náročných a bezprecedentních časů, pečování o naše zaměstnance, spotřebitele, zákazníky a partnery se stává více důležitým než kdy dříve. Musíme zůstat v kontaktu, i když třeba virtuálně, abychom si navzájem sdělili, jak se nám daří a co všechno děláme pro to, abychom přečkali toto období spjaté s neustále se vyvíjející nákazou korona viru.

Naše globální týmy pracují nepřetržitě, aby zajistily plynulost a doručení produktů všem našim zákazníkům a spotřebitelům, přičemž se vždy plně soustředíme na bezpečnost našich zaměstnanců.
S vývojem této pandemie stále vyhodnocujeme situaci a adaptujeme naše procesy a postupy; zavádíme ještě více striktní směrnice tak, abychom zajistili nepřerušenou bezpečnost našich zaměstnanců a produktů.

S každodenním přílivem nových informací budeme pokračovat s přehodnocováním situace a přizpůsobovat naše protokoly dle nutnosti. Vězte prosím, že jsme plně oddáni následujícímu:

  • Zjišťování nových informací o tom, jak se virus šíří a co všichni můžeme udělat pro to, abychom zpomalili jeho šíření.
  • Spolupráci s lokálními vládami, abychom porozuměli tomu, co se děje na všech našich více než 150 trzích, a abychom porozuměli doporučeným opatřením, které od nás každý z těchto trhů vyžaduje.
  • Využívání rad odborných partnerů jako např. Control Risk (plánování pandemie) a SOS International (lékařské rady).
  • Úzké spolupráci s našimi maloobchodními partnery, dodavateli a prodejci, abychom dělali všechno, co je v našich silách pro dodání produktů vysoké kvality a zároveň chránili zdraví našich zaměstnanců.

Perfetti Van Melle má zkušenosti s inovacemi a prokazatelné výsledky v oblasti dodávání vysoce kvalitních výrobků. Takto přesně budeme pokračovat po zbytek této pandemie – i dlouho po ní.

Ceníme si Vaší důvěry, kterou v nás vkládáte, a Vaše pokračující partnerství. Také jsme vděčni za ohromné množství lidí po celém světě, kteří jsou v prvních liniích – vědce, lékaře a ostatní – bojující za zdraví a blaho nás všech.
Prosím, nezapomínejte také, že jsou tu pro Vás Vaši obchodní partneři Perfetti Van Melle, kteří jsou připraveni zodpovědět jakýkoliv Váš dotaz.

Spolu najdeme cestu, jak se vypořádat s aktuální „korona virovou“ situací.

S úctou,

Sameer Suneja
Group CEO and Executive Director
Perfetti Van Melle Holding B.V